اللهم أفتح لنا مغاليق الأبواب وهيئ لنا خير الأسباب

O Allah, open for us the closed doors and prepare for us the best of causes.

Ô Allah, ouvre-nous les portes fermées et prépare-nous les meilleures causes.

Oh Dios, ábrenos las puertas cerradas y prepáranos las mejores causas.

O Allah, öffne uns die verschlossenen Türen und bereite uns die besten Ursachen vor.

O Allah, aprici le porte chiuse e preparaci le migliori cause.

О Аллах, открой нам закрытые двери и приготовь для нас лучшие причины.

真主啊,请为我们打开关闭的门,并为我们准备最好的原因。

神様、閉ざされた扉を開けてください、そして私たちに最善の原因を用意してください。

오 알라, 닫힌 문을 열어주시고 우리에게 최선의 이유를 마련해 주십시오.

हे भगवान, हमारे लिए बंद दरवाजे खोलो और हमारे लिए सबसे अच्छे कारण तैयार करो।

Ó Deus, abra-nos as portas fechadas e prepare-nos as melhores causas.

Allah'ım, bize kapalı kapıları aç ve bize en iyi sebepleri hazırla.

O Allahu, otwórz nam zamknięte drzwi i przygotuj dla nas najlepsze przyczyny.

Ya Allah, bukakanlah pintu yang tertutup untuk kami dan sediakanlah untuk kami sebab-sebab terbaik.

Ya Allah, bukakanlah pintu yang tertutup bagi kami dan sediakanlah bagi kami sebab-sebab terbaik.