ابتسم
فلم يتغير العالم بحزنك

Sonrisa
El mundo no ha cambiado por tu tristeza

Smile
The world has not changed because of your sadness
미소
너의 슬픔에 세상은 변하지 않았어
スマイル
君の悲しみで世界は変わらない

मुस्कुराओ

तेरे गम से दुनिया नहीं बदली